Контакти

ДЕТСКА ГРАДИНА 4 КАЛИНКА

Град Монтана, Община Монтана
ул. Александър Батенберг 49

Телефон: 096303296, 096303297

За нас

ДЕТСКА ГРАДИНА №4 КАЛИНКА

Детска градина 4 Калинка – Монтана е едно от авторитетните и привлекателни детски заведения с богати традиции в цялата си педагогическа дейност.

ДГ е създадена през 1969г.

В детската градина се отглеждат и обучават деца от 3-7 годишна възраст разпределени в 5 групи и една в с. Винище.

Висококвалифициран педегогически и помощен персонал отдава своите грижи и любов за възпитанието на 166 деца.

Осигурено е рационално хранене, качествено отглеждане и добро медицинско обслужване.

УЧЕБНА БАЗА

Детското заведение разполага с:

 • Просторни и уютни занималнии;
 • Музикален салон;
 • Физкултурен салон;
 • Кабинет за изучаване на чужди езици.

В двора на детската градина са обособени:

 • Игрови площадки за всяка група;
 • Съоръжения със спортни уреди;
 • Катерушки и пързалки.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 4 КАЛИНКА ЗА ПЕРИОДА 2016–2020 ГОДИНА

МИСИЯ

Мисията на ДГ 4 Калинка гр. Монтана е:


Да създава, в партньорство с родителите, модерна и благоприятна среда за развитие на всяко дете. Това предполага:

 • Да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете;
 • Да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото развитие;
 • Да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си;
 • Да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че детската градина е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст.

ВИЗИЯ

Настоящата стратегия е ориентирана към следната визия – ДГ 4 Калинка да бъде:

 • Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.
 • Предпочитана среда за 3–7-годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие.
 • Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация.
 • Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.

ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА

Изграждане на иновационна образователна среда за достъп и равен шанс за предучилищно възпитание на всички деца.

Оптимизиране на възможностите на детското заведение да се превърне в център за образователна, културна и социална дейност не само като краен продукт, но като атмосфера, дух и начин на мислене за осъществяване на многостранни инициативи.

Утвърждаване на отличен имидж на ДГ 4 Калинка гр. Монтана и средище за гарантиране на пърноценна психолого-педагогическа подкрепа на съвременното дете. 

ПОДЦЕЛИ

1. Изграждане на организационна култура, ориентирана към утвърждаване на ценности и просперитет.

2. Съхранение и развитие на знанието в институцията.

3. Утвърждаване на система от педагогически дейности в най-добър интерес на детето и неговия успех.

4. Модернизиране на управлението на ДГ за адекватни отговори на постоянно променящата се среда и в съответствие с актуалните обществени очаквания към предучилищното възпитание и подготовка.

5. Привличане на родителите като партньори за изпълнение на образователните цели.