Начало

ДЕТСКА ГРАДИНА 4 КАЛИНКА, Град Монтана - Прием

Контакти

ДЕТСКА ГРАДИНА 4 КАЛИНКА

Град Монтана, Община Монтана
ул. Александър Батенберг 49

Телефон: 096303296, 096303297

Прием

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ

За да изтеглите заявлението в PDF формат, моля натиснете тук.

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДЕТСКА ГРАДИНА 4 „КАЛИНКА”
гр.Монтана

ЗАЯВЛЕНИЕ

от..................................................................................................................................................................................
адрес:постоянен.......................................................................................................................................................
настоящ.......................................................................................................................................................................
телефон за връзка:.........................................................................................................................................................

Г-жо Директор,


Заявявам желанието си детето ми............................................................................................
ЕГН..........................................
да бъде прието в поверената Ви детска градина.
Детети ми е посещавало / не е посещавало:
/вярното се подчертава/
Детска ясла...................................................................................................................................
Детска градина............................................................................................................................
Подготвителна група в училище...............................................................................................
Кандидатствам и в.....................................................................ДГ / училище.

Прилагам следните документи:
1. Акт за раждане на детето /копие/ - да / не.
2. Документи, доказващи предимство, ако има основание /изписват се/
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Информиран съм, че при класиране на детето ми в периода от 01 юни до 05 юни ще декларирам желанието си да бъде записано в съответната детска градина.

 

За верността на данните се подписвам:....................................................................................
/име и подпис/

Дата:.............................
Гр. Монтана